Ochrana osobných údajov

Naše webové servery môžu, napríklad pomocou cookies, pasívne zhromažďovať dáta o vašom počítači a pripojení k internetu, ako je IP adresa vášho počítača a/alebo o vašom poskytovateľovi internetového pripojenia, o dátume a čase, kedy ste sa pripojili k našej webovej stránke, o internetovej adrese webov, z ktorých ste prišli na naše stránky, o počítačovej technológii, ktorú používate a o vašich pohyboch a preferenciách na našom webe. Môžeme tiež používať tieto cookies na zhromažďovanie informácií v súvislosti s vašimi budúcimi návštevami webových stránok (napríklad zapamätanie si používateľského mena a hesla), aby vás web rozpoznal, že ste tu už boli predtým a aby sledoval vašu činnosť na tomto webe. Máte možnosť svoj internetový prehliadač nakonfigurovať tak, aby vás informoval, keď dostanete cookie a aby vám dal možnosť takéto cookie prijať alebo zamietnuť. Ďalej máte možnosť cookies zablokovať všetky. Ak chcete zmeniť nastavenia prehliadača, kliknite na sekciu Pomocník v prehliadači a postupujte podľa jeho inštrukcií. Tieto štatistiky sa nepoužívajú na to, aby vás osobne niekto identifikoval, ale pomáhajú nám pochopiť, ako návštevníci používajú naše webové stránky. Štatistiky neobsahujú žiadne osobné údaje a používa ich len tím našej technickej podpory a marketingu pre účely správy webu. Vyhradzujeme si právo používať ďalšie technológie ako štítky (tags), majáky (beacons) a nástroje k zbieraniu údajov o pohyboch na webe (navigácia). Môžeme kombinovať dáta zhromaždené pomocou cookies a ďalších sledovacích technológií s osobnými údajmi, avšak v tom prípade všetky takéto dáta chránime ako osobné informácie podľa tejto smernice o ochrane osobných údajov. Táto webová stránka tiež používa Google Analytics, službu na analýzu webu od firmy Google, Inc. (ďalej len “Google”). Google Analytics používa cookies, aby nám pomohla analyzovať, ako sa náš web využíva, zostavuje správy o aktivite na webe a poskytuje ďalšie služby týkajúce sa aktivity na webe a používania internetu. Používaním našich webových stránok dávate súhlas, aby Google dáta o vás spracovával spôsobom a s účelom uvedeným vyššie. Pre zobrazenie smerníc Google o ochrane súkromia viď http://www.google.com/intl/en/analytics/privacyoverview.html. Môžete si inštalovať Google Analytics Browser Add-On, aby sa zablokovalo odosielanie dát do Google pre analytické účely. Podrobnosti nájdete na https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.

Informácie o spracovaní osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie zmluvy internetovým obchodníkom alebo pre vykonanie opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy internetovým obchodníkom.

 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  1. Správcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť TIMME brand s.r.o., so sídlom Ovocný trh 572/11, Staré Mesto 110 00 Praha 1, identifikačné číslo: 09243119, registrácia na OR Mestského súdu v Prahe oddiel C, vložka 333125 Česká Republika (ďalej len „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie: Ovocný trh 572/11, Staré Mesto 110 00 Praha 1, adresa elektronickej pošty info@timme.sk,
  3. Správca nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné pre plnenie zmluvy medzi Vami a správcom alebo na vykonanie opatrení správcom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “nariadenie”).
 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a správcom či vykonanie opatrení správcom pred uzatvorením takejto zmluvy.
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Vaše osobné údaje budú spracovávané po dobu trvania účinkov práv a povinností zo zmluvy, a ďalej po dobu nutnú na účely archivovania podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najdlhšie však po dobu stanovenú všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby podieľajúce sa na dodaní tovaru či realizácii platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú. General Logistics Systems Czech Republic s.r.o.  (GLS) IČO: 26087961, Česká pošta s.p., IČO: 471 14 983.
  2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  2. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  3. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť či ju zo strany správcu splniť.
 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

V prípade spracovania osobných údajov, ktoré je založené na súhlase dotknutých osôb pre účely zasielania obchodných oznámení a na účely iných aktivít priameho marketingu internetového obchodníka.
 1. TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCU
  1. SSprávcom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť TIMME brand s.r.o., so sídlom Ovocný trh 572/11, Staré Mesto 110 00 Praha 1, identifikačné číslo: 09243119, registrácia na OR Mestského súdu v Prahe oddiel C, vložka 333125 Česká Republika (ďalej len „správca“).
  2. Kontaktné údaje správcu sú nasledovné: adresa pre doručovanie: Ovocný trh 572/11, Staré Mesto 110 00 Praha 1, adresa elektronickej pošty info@timme.sk,
  3. Správca nemenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
 2. ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Zákonným dôvodom spracovania Vašich osobných údajov je Váš súhlas dávaný týmto správcovi v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len “nariadenie”).
 3. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Účelom spracovania Vašich osobných údajov je zasielanie obchodných oznámení a vykonávania iných marketingových aktivít správcom voči Vašej osobe.
  2. Zo strany správcu nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 nariadenia.
 4. DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Doba, po ktorú budú Vaše osobné údaje správcom uložené, je 5 rokov, najdlhšie však do odvolania Vášho súhlasu so spracovaním osobných údajov (na tento účel spracovania).
 5. ĎALŠÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
  1. Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú osoby zaisťujúce marketingové služby pre správcu Influente Agency a.s.
  2. Správca nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii.
 6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJOV
  1. Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov, prípadne obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov, a ďalej právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
  2. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov daný správcovi. Týmto však nie je dotknutá zákonnosť spracovania Vašich osobných údajov pred takýmto odvolaním súhlasu. Váš súhlas so spracovaním osobných údajov môžete odvolať nasledujúcim spôsobom: zaslaním požiadavky na Ovocný trh 572/11, Staré Mesto 110 00 Praha 1, adresa elektronické pošty info@timme.sk.
  3. Ak by ste sa domnieval(a), že spracovaním Vašich osobných údajov bolo porušené alebo je porušované nariadenie, máte okrem iného právo podať sťažnosť u dozorného úradu.
  4. Nemáte povinnosť osobné údaje poskytnúť. Poskytnutie Vašich osobných údajov nie je zákonnou či zmluvnou požiadavkou a ani nie je požiadavkou, ktorá je nutná pre uzatvoreniu zmluvy.

Máte kedykoľvek právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohto priameho marketingu. Ak vznesiete námietku proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, nebudú už Vaše osobné údaje pre tieto účely ďalej spracovávané.