ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV


V prípade spracovávania osobných údajov, ktoré sú potrebné k naplneniu zmluvy s internetovým obchodníkom alebo k vykonaniu opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy s internetovým obchodníkom.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE SPRÁVCA
Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť TIMME brand s.r.o., so sídlom Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 09243119, registrácia na OR Mestského súdu v Prahe oddiel C, vložka 33312 Česká republika (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú nasledovné: dodacia adresa: TIMME brand s.r.o., U Golfu 664/117, 109 00 Praha - Dolní Měcholupy
E-mailová adresa: info@timme.sk
Prevádzkovateľ nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Zákonným dôvodom pre spracovanie Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracovanie je nevyhnutné k naplneniu zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovávaním sobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Účelom spracovávania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom či vykonávanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy. Zo strany prevádzkovateľa v zmysle článku 22 nariadenia nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.

DOBA ULOŽENIA OSOBNÝCH ÚDAJOV
Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ale nie dlhšie ako počas obdobia stanoveného všeobecne záväznými právnymi predpismi.

ĎALŠÍ PRÍJEMCI OSOBNÝCH ÚDAJOV
Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby zapojené do dodania tovaru alebo plnenia platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú. General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS) IČO: 26087961, Zásilkovna s.r.o., so sídlom Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, so sídlom Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101.
Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo do medzinárodnej organizácie.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY
Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracovania, právo namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov a právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.
Ak sa domnievate, že spracovávanie Vašich osobných údajov je porušené alebo je v rozpore s nariadením, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.
Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu s prevádzkovateľom uzatvoriť alebo plniť.
Máte právo kedykoľvek namietať proti spracovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Ak namietate proti spracovávaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa na tieto účely už nebudú ďalej spracovávať.