OBCHODNÉ PODMIENKY


TIMME brand s.r.o.
s registrovaným sídlom Ovocný trh 572/11, Staré Mesto, 110 00 Praha
IČO: 09243119
(ďalej len „prevádzkovateľ“)

Na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.timmefashion.com, www.timme.sk a www.timme.cz
Konateľ: Tímea Trajteľová, kontaktný e-mail na zákaznícku podporu : info@timme.sk

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti TIMME brand s.r.o., so sídlom Ovocný trh 572/11, Staré Město, 110 00 Praha, IČO: 09243119, zaregistrovanej na OR Mestského súdu v Prahe oddiel C, zložka 333125 (ďalej len „predávajúci“) upravujú v súlade s ustanoveniami § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., občiansky zákonník (ďalej len „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutých v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“) uzatvorenej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestenej na internetovej adrese ww.timmefashion.com, www.timme.sk alebo www.timme.cz (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

1.2. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, kedy osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania; kupujúci sa za takúto osobu považuje vždy, ak pri objednávke uvedie IČO.

1.3. Rozdielne podmienky od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Rozdielne podmienky v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.4. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v českom alebo slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v českom jazyku a slovenskom jazyku.

1.5. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté počas účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

1.6. Právne vzťahy uzatvorené na základe týchto obchodných podmienok a zmlúv z nich odvodených sa riadia českým právnym poriadkom, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., občianskym zákonníkom.

 

2. Uzavretie kúpnej zmluvy

2.1. Všetok prezentovaný tovar umiestnený na webovom rozhraní obchodu je informatívneho charakteru a predávajúci nie je povinný uzavrieť kúpnu zmluvu ohľadne tohto tovaru. Ustanovenia § 1732 ods. 2 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

2.2. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru a služieb sú uvedené vrátane DPH a všetkých súvisiacich poplatkov. Ceny tovaru a služieb zostávajú v platnosti počas doby, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením sa neobmedzuje možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu s individuálne dohodnutými podmienkami.

2.3. Webové rozhranie obchodu obsahuje taktiež informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedených na webovom rozhraní obchodu platí iba v prípadoch, kedy je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.

2.4. K objednaniu tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár na webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o objednávanom tovare (objednávaný tovar „vloží“ kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu), spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne iba ako „objednávka“)..

 2.5. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to i z ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní údajov do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačítko „ODOSLAŤ OBJEDNÁVKU“. Údaje uvedené v objednávke sú pre predávajúceho považované za správne. Predávajúci bezodkladne po doručení objednávky toto doručenie kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenej v užívateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

2.6. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

2.7. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), čo je predávajúcim odoslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.

2.8. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatvorení kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefonické hovory) si hradí kupujúci sám, pričom tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby..

2.9. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez akýchkoľvek sankcií do doby, kým je tovar odovzdaný dopravcovi. Tento svoj zámer musí kupujúci oznámiť predávajúcemu prostredníctvom použitia komunikačných prostriedkov na diaľku.

2.10. Predávajúci má právo kúpnu zmluvu neuzavrieť, a to predovšetkým v prípade, ak kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú na webovej stránke omylom v dôsledku chyby webového rozhrania obchodu. Predávajúci o tejto skutočnosti kupujúceho informuje.

2.11. Predávajúci má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, pokiaľ zistí, že došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., či v prípade zásahu správneho či súdneho orgánu. Odstúpenie je účinné ku dňu doručenia kupujúcemu.

3. Cena tovaru a platobné podmienky

3.1. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcim spôsobom:

3.1.1. bezhotovostne platobnou kartou, platbu je možné vykonať kartou Visa, Mastercard

3.1.2. platba na dobierku.

3.2. Predávajúci je platcom DPH.

3.3. Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru v dohodnutej výške. Ak nie je uvedené výslovne inak, rozumejú sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru. Pokiaľ nie je uvedené inak, je poštovné účtované nasledovne:

Slovenská republika v závislosti od dopravcu od 3,99 € 

Česká republika v závislosti od dopravcu od 69 Kč

Poľsko GLS - 4,29 €

Maďarsko v závislosti od dopravcu od 4,50 € 

Nemecko GLS - 5,20 €

Rakúsko GLS - 5,20 €

Ďalšie štáty od 5,70 €

TIMME zasielame do nasledujúcich štátov: Česká republika, Slovenská republika, Slovinsko, Nemecko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, Bulharsko, Rumunsko, Francúzsko, Chorvátsko, Taliansko, Belgicko, Dánsko, Estónsko, Grécko, Holandsko, Írsko, Lichtenštajnsko, Španielsko, Portugalsko, Lotyšsko, Fínsko, Litva, Luxembursko, Nórsko, Švédsko, Švajčiarsko a Spojené Kráľovstvo.
Ceny dopravy pre jednotlivé štáty nájdete v kategórií Doručenie a platba. 

3.4. Predávajúci nevyžaduje od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu. Týmto nie je dotknuté ustanovenie čl. 3.7 obchodných podmienok ohľadne povinnosti uhradiť kúpnu cenu tovaru vopred.

3.5. Predávajúci je oprávnený vyžadovať uhradenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu. Ustanovenia § 2119 ods. 1 občianskeho zákonníka sa nepoužije.

3.6. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

3.7. Ak je to v obchodnom styku alebo je tak ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci v súvislosti s platbami prevedenými na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru.

3.8. Podľa zákona o evidencii tržieb je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu daní online; v prípade technického výpadku potom najpozdejšie do 48 hodín.

4. Odstúpenie od kúpnej zmluvy

4.1. Kupujúci berie na vedomie, že na základe ustanovenia § 1837 občianskeho zákonníka, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý bol upravený na prianie kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru, ktorý je rýchlo sa kaziaci, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodaní tovaru v uzatvorenom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vybalil a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodaní zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak bol porušený jeho pôvodný obal.

4.2. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 4.1 či o iný prípad, kedy nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť, má kupujúci „spotrebiteľ“ v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo niekoľko častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia posledného doručenia tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. K odstúpeniu od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový formulár poskytovaný predávajúcim, umiestnenom na webovom rozhraní www.timme.sk 4.3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci zasielať okrem iného na adresu sídla predávajúceho či na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@timme.sk

4.3. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy predávajúcemu. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu, a to i v tom prípade, kedy tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu zvyčajnou poštovou cestou.

4.4. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 4.2 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho vrátane prostriedkov za dopravu do štrnástich (14) dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy kupujúcemu, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcemu už pri vrátení tovaru kupujúcemu či iným spôsobom, pokiaľ kupujúci bude súhlasiť a týmto nevzniknú kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, než mu kupujúci tovar vráti alebo preukáže, že tovar podnikateľovi odoslal.

4.5. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

4.6. Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takomto prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu bezodkladne, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim.

4.7. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s rozväzovací podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého daru účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť i poskytnutý darček.

5. Spôsob dopravy tovaru

5.1. V prípade, že je spôsob dopravy dohodnutý na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

5.2. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcemu v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

5.3. V prípade, že je z dôvodu na strane kupujúceho potrebné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, ako bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

5.4. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek závad túto skutočnosť okamžite oznámiť dopravcovi. V prípade zistenia porušenie obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať. K preprave sú využívaný nesledujúci dopravcovia: Zásielkovňa – dôrazne odporúčame skontrolovať si zásielku bezodkladne pri prevzatí, GLS – dôrazne odporúčame skontrolovať si zásielku bezodkladne pri prevzatí, DPD – dôrazne odporúčame skontrolovať si zásielku bezodkladne pri prevzatí! Ak je zásielka viditeľne poškodená, alebo je porušená ochranná páska, je kupujúci povinný uplatniť si reklamáciu priamo u prepravcu podľa jeho prepravných podmienok. Za škody vzniknuté pri preprave nezodpovedá predávajúci.

5.5. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upravovať zvláštne dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané.

5.6. O odoslaní zásielky je kupujúci informovaný e-mailom.

6. Dodacia lehota

6.1. Dodacia lehota je vždy uvedená v počte pracovných dní a začína plynúť odo dňa obdržania záväznej objednávky za podmienky obdržania všetkých podkladov, ktoré sú potrebné k včasnému vybaveniu objednávky, prípadne po obdržaní platby. Štandardná doba doručenia je 2-4 pracovné dni od prijatia objednávky. Údaj o dostupnosti má informačný charakter a môže sa zmeniť.

7. Práva z chybného plnenia

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadne práv z chybného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými predpismi ( predovšetkým ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá chyby. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, kedy kupujúci tovar prevzal má tovar vlastnosti, na ktorých sa strany dohodli, a ak chýba dohoda, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca popísal alebo ktoré kupujúci očakával so zreteľom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej, sa tovar hodí na účel, ktorý k jeho použitiu predávajúci uvádza alebo ku ktorému sa tovar tohto druhu obyčajne používa, tovar zodpovedá akosti alebo prevedeniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, bola kvalita alebo prevedenie dohodnutej vzorky alebo predlohy, je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

7.3. Ustanovenia uvedené v čl. 7.2 obchodných podmienok sa nepoužijú pri tovare predávaného za nižšiu cenu pre chybu, pre ktorú bola nižšia cena dohodnutá, na opotrebenie tovaru spôsobené jeho bežným užívaním, u použitého tovaru zodpovedajúcemu miere používania alebo opotrebovania, ktorou tovar malo pri prevzatí kupujúcim, alebo ak to vyplýva z povahy tovaru.

7.4. Ak sa prejaví chyba v priebehu 6 mesiacov od prevzatia, predpokladá sa, že tovar bol chybný už pri prevzatí, ak nemá chyba zjavne pôvod v používaní kupujúceho.

7.5. Práva z vadného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese Timme Brand s.r.o., Ovocný trh 572/11, 11000 Praha – Staré město, Česká republika. Okamžik uplatnenia reklamácia je moment kedy sa predávajúci o reklamácii dozvedel 7.6. Ďalšie práva a povinnosti strán súvisiacich s zodpovednosťou predávajúceho za chyby upravuje reklamačný poriadok predávajúceho.

8. Ďalšie práva a povinnosti

8.1. Kupujúci získava vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexami správania sa v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

8.3. Vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@timme.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho odošle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho.

8.4. K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov z kúpnej zmluvy je príslušná Česká obchodná inšpekcia, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu k riešeniu sporov on-line nachádzajúca sa na internetovej adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využiť k riešeniu sporov medzi predávajúcim a kupujúcim z kúpnej zmluvy.

8.5. Európske spotrebiteľské centrum Česká republika, so sídlom Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktným miestom podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 524/2013 zo dňa 21. mája 2013 o riešení spotrebiteľských sporov on-line a o zmene nariadenia (ES) č. 2006/2004 a smernice 2009/22/ES (nariadenie k riešeniu spotrebiteľských sporov on-line).

8.6. Predávajúci je oprávnený k predaju tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonává Úrad pre ochranu osobných údajov. Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov.

8.7. Kupujúci týmto preberá na seba nebezpečie zmeny okolnosti v zmysle § 1765 ods. 2 občianskeho zákonníka.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Svoju informačnú povinnosť ku kupujúcemu v zmysle čl. 13 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti s spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie GDPR“) súvisiacich so spracovaním osobných údajov kupujúceho pre účely plnenia kúpnej zmluvy, pre účely jednania o tejto zmluve a pre účely plnenia verejnoprávnych povinností predávajúceho plní predávajúci prostredníctvom zvláštneho dokumentu.

10. Zasielanie obchodných oznámení a ukladanie cookies

10.1. Kupujúci súhlasí s zasielaním informácií súvisiacich s tovarom, službami alebo podnikom predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí s zasielaním obchodných oznámení predávajúcim na elektronickú adresu kupujúceho.

10.2. Kupujúci súhlasí s ukladaním tzv. cookies na jeho počítač. V prípade, že je nákup na webovej stránke možné vykonať a záväzky predávajúceho z kúpnej zmluvy plniť, bez toho aby dochádzalo k ukladaniu tzv. cookies na počítač kupujúceho, môže kupujúci súhlas podľa predchádzajúcej vety kedykoľvek odvolať.

11. Doručovanie

11.1. Kupujúcemu môže byť doručované na adresu elektronickej pošty uvedenej kupujúcim v objednávke.

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce z všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.2. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky kúpnej zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.

12.3. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná.

12.4. Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový formulár k odstúpeniu od kúpnej zmluvy.

12.5. Kontaktné údaje predávajúceho: TIMME Brand s.r.o., U golfu 664/117, 10900 Praha – Dolní Měcholupy, Česká republika, e-mailová adresa: info@timme.sk, tel. +420 608 887 242.