Podmínky soutěže #timme2win na instagramu @timme.shop

Pravidla spotřebitelské soutěže na e-shopu Timme.cz/Timme.sk

 1. Pořadatel a organizátor soutěže

1.1 Předmětem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel („Pravidla“) soutěže „spotřebitelská soutěž na e-shopu Timme.cz/Timme.sk“ („Soutěž“). Tato Pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně upravuje pravidla Soutěže. Tato Pravidla mohou být pozměněna pouze formou písemných dodatků k tomuto dokumentu uveřejněných stejně jako tento dokument.

1.2 Pořadatelem i organizátorem Soutěže je společnost Witty s.r.o.. se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha, IČO: 24845353, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179761/MSPH (dále jen „Pořadatel“).

 

 1. Místo a doba konání soutěže

2.1 Soutěž probíhá v době od 3. 5. 2022 00:01:00 do 10. 5. 2022 23:59:59, („Doba konání Soutěže“) a lze se ji účastnit sdílením příspěvku na instagramu

 1. Účastníci soutěže

3.1 Účastníkem Soutěže se může stát jakákoliv fyzická osoba starší 15 let s kontaktní adresou na území České republiky, která splní další podmínky uvedené v těchto Pravidlech („Soutěžící“).

3.2 Každý Soutěžící se může zapojit do Soutěže kterýkoli den v Době konání Soutěže, avšak pouze jednou (1x) během celé Doby konání Soutěže.

3.3 Účast v Soutěži prostřednictvím instagramového účtu jiné osoby je vyloučena.

3.4 Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci Pořadatele a osoby jim blízké ve smyslu § 22 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se Výhercem stane taková vyloučená osoba, výhra jí nebude předána a Pořadatel podle svého uvážení může Výhru postupem dle článku 4.4 Pravidel poskytnout dalšímu Soutěžícímu, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, případně ji použije k jiným, např. k marketingovým či dobročinným účelům.

3.5 Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí se zpracováním osobních údajů (e-mailové adresy, jména, příjmení a telefonního čísla, PSČ) pro zapojení do Soutěže a jejího vyhodnocení. Bere také na vědomí, že pro odeslání výhry potřebuje Pořadatel jeho osobní údaje (jméno, příjmení a adresu i telefon pro kontaktování dopravcem) a zpracovává je na základě oprávněného zájmu.

3.6 Výherci se mohou stát pouze ti Soutěžící, kteří splní všechny stanovené podmínky Soutěže. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení posoudit splnění stanovených podmínek Soutěže jednotlivými Soutěžícími a Soutěžící nesplňující podmínky uvedené v těchto Pravidlech dle své úvahy ze Soutěže vyloučit.

3.7 Pořadatel má právo vyloučit ze Soutěže kteréhokoliv Soutěžícího v případě, že by takový Soutěžící porušoval Pravidla, jednal v rozporu s dobrými mravy, snažil se získat Výhru podvodným způsobem, využíval komunikační prostředky k poškozování jména Pořadatele, či kterýchkoli jiných osob nebo byl z této činnosti důvodně podezřelý, a to bez náhrady nákladů či škod, které by vyloučením mohly Soutěžícímu vzniknout.

3.8 Nesplněním stanovených podmínek nebo jednáním v rozporu s Pravidly ztrácí Soutěžící svoji účast v Soutěži a případnou Výhru. Sporné otázky posuzuje Pořadatel.

 1. Průběh soutěže

4.1 Zájemce, který splňuje stanovené podmínky, se zúčastní Soutěže tak, že v Době konání Soutěže navštíví instagramový profil @timme.shop, označí jej „sledovat“ a bude sdílet fotku s výrobkem značky TIMME a označením #timme2win

4.2 Po uplynutí Doby konání Soutěže, nejpozději však do sedmi (7) pracovních dnů, Pořadatel vybere ze všech Soutěžních registrací celkem čtyři (4) příspěvky mechanikou výběru poroty, a to v souladu s článkem 4.1 těchto Pravidel, kteří splní podmínky uvedené v těchto Pravidlech, a kteří získají dárek od pořadatele soutěže a šanci na Výhru popsanou v článku 5.1 („Výherce“ nebo společně „Výherci“). Výherce bude kontaktován Pořadatelem prostřednictvím e-mailu, ostatní Soutěžící, kteří nevyhráli, nebudou nijak kontaktováni.

4.3 V případě, že se Soutěže zúčastní méně než deset (10) Soutěžících je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda a jak rozdělí Výhry nebo zda Soutěž či její část zruší.

4.4 V případě, že se ukáže, že Výherce nemá z jakéhokoli důvodu nárok na Výhru podle těchto Pravidel, nebo pokud Výherce Výhru odmítne, je výlučně na rozhodnutí Pořadatele, zda vylosuje jako Výherce jiného Soutěžícího, který splnil veškeré podmínky účasti v Soutěži, nebo zda Výhru použije k jiným účelům.

4.5 Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit Pravidla Soutěže či Soutěž zkrátit, prodloužit či úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady, a to bez jakýchkoliv nároků Soutěžících vůči Pořadateli Soutěže. Každá taková změna Pravidel či Soutěže bude provedena formou písemných číslovaných dodatků účinných okamžikem zveřejnění na Webové stránce. Změny bude Pořadatel provádět pouze z mimořádných důvodů, zejména v reakci na okolnosti mimo přiměřenou kontrolu Pořadatele, včetně technických či právních důvodů, a za podmínky, že Pořadatel bude vždy usilovat o minimalizaci dopadu na Soutěžící.

 


 1. Výhry v soutěži

5.1 Výhrou v Soutěži je:

 • 1× Amazfit GTS v barvě DesertGold, zlatá v hodnotě 1 990 Kč

5.2 Na Výhru mají šanci Soutěžící dle článku 3 těchto Pravidel. Nejpozději sedm (7) pracovních dnů po skončení Doby konání Soutěže, Výherce určí hlasující na instagramu @timme.shop ze čtyřech předvybraných příspěvků pořadatelem, kteří správně vyplní Soutěžní registraci.

5.3 Soutěžící bere na vědomí, že na Výhru nemá právní nárok, nemůže ji tedy vymáhat ani převádět na jiného Soutěžícího nebo třetí osobu.

5.4 Pořadatel má právo nahradit Výhru obdobnou výhrou. Výhru nelze alternativně vyplatit v penězích ani v jiném plnění.

 

 1. Předání výher výhercům

6.1 Výherce bude o získání Výhry informován nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů po uplynutí Doby konání Soutěže, a to prostřednictvím e-mailu od Pořadatele na e-mailovou adresu, kterou Soutěžící zadá v Soutěžní registraci.

6.2 Pořadatel v e-mailu také vyzve Výherce, aby mu v odpovědi na e-mail napsal svou kontaktní adresu pro potřebu doručení Výhry. („Výzva“). Ostatní Soutěžící, kteří nevyhrají, nebudou nijak vyrozuměni.

6.3 Výherce na základě Výzvy Pořadatele mu sdělí osobní údaje potřebné pro odeslání Výhry (jméno, příjmení a adresu, případně i telefon pro kontaktování dopravcem). Výherce bere na vědomí, že tyto osobní údaje jsou zpracovávány po dobu 3 let za účelem doručení Výhry, a to na základě oprávněného zájmu a za účelem rozesílání obchodních sdělení.

6.4 Výherce, který neposkytne potřebnou součinnost a neodpoví na e-mail Pořadatele do sedmi (7) pracovních dnů, nebo Výhru předem odmítne, nemůže dále Výhru požadovat. V takovém případě bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4.4 těchto Pravidel.

6.5 Výhra v Soutěži bude Výherci zaslána na adresu, kterou sdělí dle článku 6.2, a to nejpozději do jednoho (1) měsíce od sdělení osobních údajů potřebných pro odeslání Výhry Výhercem Pořadateli.

6.6 Výhra v Soutěži bude Výherci poslaná na kontaktní adresu maximálně dvakrát (2x), tj. v případě, že se na poprvé nepodaří Výhru Výherci doručit, Pořadatel odešle Výhru ještě jednou.

6.7 Pokud si Výherce Výhru nepřevezme, bude Pořadatel postupovat stejně jako v případě popsaném v článku 4.4 těchto Pravidel.

6.8 Pořadatel neodpovídá za nedoručení, ztrátu ani poškození Výhry. Nenese žádnou odpovědnost za jakákoli rizika nebo povinnosti související s užíváním Výher. Výhry nelze reklamovat.

 

 1. Společná ustanovení

7.1 Tato Pravidla budou po celou Dobu konání dostupná na www.timme.cz/timme2win a na www.timme.sk/timme2win („Webová stránka“)

 

7.2 Pořadatele je možné v souvislosti se Soutěží kontaktovat též na e-mailové adrese info@timme.sk

7.3 Účastí v Soutěži vyjadřuje Soutěžící svůj souhlas s těmito Pravidly a zavazuje se je plně dodržovat. Práva a povinnosti vznikající v souvislosti se Soutěží, která nejsou upravená v těchto Pravidlech, se řídí právními předpisy České republiky. Soutěžící především prohlašuje, že svými výstupy v Soutěži (Soutěžní registrací) nebude jakkoliv porušovat právní předpisy, práva třetích osob nebo obecně přijímaná pravidla společenské morálky. Výstupy Soutěžícího nebudou vulgární či rasistické a nebudou obsahovat sexuální, náboženský nebo politický podtext.

7.4 Výsledky Soutěže jsou konečné, bez možnosti odvolání. V případě pochybností o dodržení Pravidel leží povinnost prokázat rozhodné skutečnosti na Soutěžícím. Vymáhání účasti v Soutěži nebo Výher soudní nebo jinou právní cestou je vyloučeno.

7.5 Pořadatel neodpovídá za žádné technické problémy při přenosu dat prostřednictvím sítě internet nebo jinými elektronickými prostředky, ani za dostupnost nebo funkčnost e-mailového klienta.

7.6 Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s účastí Soutěžícího, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, v této Soutěži je Česká obchodní inspekce, na jejíchž webových stránkách www.coi.cz) Soutěžící nalezne mimo jiné údaje o způsobu a podmínkách mimosoudních řešení sporů, když toto řízení může být zahájeno pouze na základě návrhu Soutěžícího a poté, když se mu nepodaří spor vyřešit přímo s Pořadatelem. Formulář návrhu na zahájení řízení o mimosoudním řešení spotřebitelského sporu je dostupný na internetových stránkách České obchodní inspekce.

7.7 Soutěžící, který je fyzickou osobou – spotřebitelem, má dále právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na webové stránce https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS. Postup mimosoudního řešení sporu není mediací podle zák. č. 202/2012 Sb., o mediaci, ani rozhodčím řízením podle zák. č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho využitím není dotčeno oprávnění Soutěžícího obrátit se se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

V Praze dne 30. 4. 2022

————————

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Souhlas se zpracováním osobních údajů soutěžících za účelem účasti v soutěži a jejího vyhodnocení

Zapojením do Soutěže souhlasí Soutěžící se zpracováním osobních údajů Pořadatelem, které jsou potřebné pro účast v Soutěži, evidenci Soutěžících, vyhodnocení Soutěže, komunikaci s Výhercem a předání Výhry, tj. zejména jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo Soutěžícího, případně další údaje, které Soutěžící sdělí Pořadateli. Pořadatel je správcem osobních údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), a tyto údaje bude zpracovávat na dobu nezbytně nutnou pro uspořádání Soutěže a případnou kontrolu. Toto zpracování je odůvodněno článkem 6 odst. 1 písm. a) Nařízení. Bez tohoto souhlasu se Soutěže nelze zúčastnit.

 

Soutěžící může vzít souhlas se zpracováním osobních údajů pro uvedené účely kdykoliv zpět na adrese zpracovatele info@timme.sk. V případě jeho zpětvzetí však nebude možné vyhodnotit jeho účast v Soutěži nebo jej informovat o Výhře.

 

V případě, že se Soutěžící stane Výhercem, budou jeho osobní údaje (jméno, příjmení a kontaktní adresa, příp. i telefonní číslo – pouze pro kontaktování dopravcem), zpracovávané na základě oprávněného zájmu po dobu konání soutěže, a dále po dobu nezbytně nutnou pro doručení Výhry za účelem evidence předání Výhry.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, společností Witty s.r.o.. se sídlem Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha, IČO: 24845353, společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 179761/MSPH, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i dopravci (jakožto příjemci osobních údajů) v nezbytném rozsahu, který je potřebný pro zaslání výhry.

Soutěžící má v souladu s Nařízením tato práva:

 1. vzít souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv zpět,
 2. vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu,
 3. požadovat po Správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
 4. vyžádat si u Správce přístup k zpracovávaným osobním údajům a požadovat jejich kopii,
 5. na přenositelnost osobních údajů, je-li to technicky proveditelné,
 6. nechat zpracovávané osobní údaje aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování,
 7. požadovat po Správci výmaz osobních údajů, pokud se nejedná o osobní údaje, které je povinen nebo oprávněn dále zpracovávat dle příslušných právních předpisů,
 8. na účinnou soudní ochranu, pokud má Soutěžící za to, že práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
 9. v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů (uoou.cz).

 

Pro jakékoliv dotazy ohledně zpracování osobních údajů v Soutěži mohou Soutěžící kdykoliv kontaktovat Organizátora na info@timme.sk

 

V Praze dne 30. 04. 2022