Zásady ochrany osobných údajov

V prípade spracúvania osobných údajov, ktoré sú potrebné k naplneniu zmluvy s internetovým obchodníkom alebo k vykonaniu opatrení prijatých pred uzatvorením zmluvy s internetovým obchodníkom.

TOTOŽNOSŤ A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je obchodná spoločnosť Witty s.r.o., so sídlom Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha, IČO: 24845353, registrácia na OR Mestského súdu v Prahe oddiel C, vložka 179761 Česká republika (ďalej len „prevádzkovateľ“).

Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú následujúce: adresa k doručovaniu: Průmyslová 1472/11, Hostivař, 102 00 Praha, adresa elektronickej pošty: info@timme.sk

Prevádzkovateľ nemenoval poverencov na ochranu osobných údajov.

ZÁKONNÝ DÔVOD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Zákonným dôvodom spracúvania Vašich osobných údajov je skutočnosť, že toto spracúvanie je nevyhnutné k naplneniu zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom alebo na vykonanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „nariadenie“).

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie zmluvy medzi Vami a prevádzkovateľom či vykonávanie opatrení prevádzkovateľom pred uzavretím takejto zmluvy.

Zo strany prevádzkovateľa v zmysle článku 22 nariadenia nedochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy a ďalej po dobu potrebnú na účely archivácie podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, ale nie dlhšie ako počas obdobia stanoveného všeobecne záväznými právnymi predpismi.

INÍ PRÍJEMCOVIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú zasielateľské spoločnosti a iné osoby zapojené do dodania tovaru alebo plnenia platieb na základe kúpnej zmluvy. Ďalšími príjemcami vašich osobných údajov budú. General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. (GLS) IČO: 26087961, Zásilkovna s.r.o., so sídlom Lihovarská 1060/12, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., IČ 61329266, so sídlom Říčany u Prahy, Modletice 135, PSČ 25101.

Prevádzkovateľ nemá v úmysle odovzdať Vaše osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo do medzinárodnej organizácie.

PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

Za podmienok stanovených v nariadení máte právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom, právo na opravu alebo vymazanie Vašich osobných údajov alebo obmedzenie ich spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov a právo na prenosnosť Vašich osobných údajov.

Ak sa domnievate, že spracúvanie Vašich osobných údajov je porušené alebo je v rozpore s nariadením, máte okrem iného právo podať sťažnosť dozornému orgánu.

Nemáte povinnosť poskytnúť osobné údaje. Poskytnutie Vašich osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na uzatvorenie a plnenie zmluvy a bez poskytnutia Vašich osobných údajov nie je možné zmluvu s prevádzkovateľom uzatvoriť alebo plniť.

Máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu vrátane profilovania, ak sa profilovanie týka tohoto priameho marketingu. Ak namietate proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu, Vaše osobné údaje sa na tieto účely už nebudú ďalej spracúvať.